آموزش ضمن خدمت کارکنان

مدیریت منابع انسانی و پشتیانی

​​​​​​​
​​​​​​​

 

 

با توجه به طراحی مجدد صفحات مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دسترسی و ورود به کلاس های آموزشی ضمن خدمت از این پس از صفحه "تقویم آموزشی" در صفحه جدید مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی به آدرس زیر امکان پذیر است:

تقویم آموزشی

​​​​​​​ثبت نام دوره های ضمن خدمت

​​​​​​​
Responsive Image

​​​​​​​