اهداف کلی و مأموریت‌های اصلی معاونت

از جمله اهداف و مأموریت‌های اصلی تعریف شده برای معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع طی دو سال گذشته به شرح زیر از یکدیگر قابل تفکیک است:
 • ارتقاء سطح عملکرد معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع از وضعیت فعلی به يک معاونت تخصصی، كارآمد و پرتحرک
 • ارتقاء بهره‌وری و ايجاد تحول اداری در كلیه فعالیت‌های حوزه معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع و مدیریت‌های تابعه
 • تأکید بر دو اصل سرعت بخشی و ساده‌سازی در پاسخ‌گویی متعهدانه، منطقی و با برنامه به نیازها و درخواست‌ها در مجموعه دانشگاه از جمله معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، پردیس‌ها و سایر بخش‌ها
 • تخصیص با برنامه و به‌موقع منابع مالی
 • تلاش برای سالم‌سازی، شفاف‌سازی بیشتر و جلوگیری از بروز اختلال یا انحراف در انجام امور با رعایت قوانین، مقررات همراه با صرفه‌جویی و استفاده درست و مناسب از منابع و امکانات
 • سرعت بخشی به روند بازسازی، نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده و توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی با تأکید بیشتر بر جذب سرمایه و مشارکت‌جویی از بخش خصوصی
 • افزایش سطح و ضریب مکانیزاسیون اداری و مالی با هدف پاسخ‌گویی سریع‌تر و ساده‌تر به نیازها و پشتیبانی بهتر بخش‌های مختلف دانشگاه
 • حاکم سازی هرچه بیشتر و بهتر رویکرد چابک سازی و چالاک سازی در ارایه خدمات پشتیبانی، اداری و مالی و عمرانی
 • توسعه و توانمندسازی منابع انسانی و بهره‌گیری مطلوب از توان و ظرفیت آن‌ها در جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه
 • سعی در همکاری و همراهی و تعامل بیشتر با سایر معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و پردیس‌ها و سایر بخش‌ها در جهت حسن اجرای اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه
 • سعی در بهبود نظارت و چگونگی فرایند انجام امور و روش‌های کار در مجموعه مدیریت‌های زیرمجموعه معاونت
 • سعی در تخصیص مناسب اعتبار و نظارت بر مصرف بهینه آن در واحدهای مختلف بر پایه اصول و ضوابط تعریف شده قانونی و مصوبات دانشگاه
 • سعی در تعامل حداکثری بین ادارات و واحدهای زیرمجموعه، سایر معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، پردیس‌ها و دیگر ادارات و بخش‌های دانشگاه‌ با هدف تسهیل و تسریع سازی انجام امور، اقدامات و فرایندها
 • سعی در تسهیل و روان‌سازی امور جذب و استخدام و کارگزینی همکاران هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی
 • انجام و نظارت بر حسن انجام کلیه امور اداری، مالی، عمرانی و رفاهی دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط و مصوبات و آیین‌نامه‌های مربوطه
 • رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به‌منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه
 • نظارت بر مصرف اعتبارات تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت‌امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارایه گزارش جهت طرح در هیئت‌امنا
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت، تنگناها و مشکلات، فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب
 • جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه
 • انجام تعميرات اساسي به‌طور مستمر به‌منظور احیاء و نگهداري ساختمان‌ها، فضاها و تأسیسات فرسوده دانشگاه
 • تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به‌منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به‌منظور تهیه گزارش‌های مدیریت مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه
 • تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری بناها و تجهیزات دانشگاه به‌منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشگاه
 • تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای تأمین مایحتاج اداری بر اساس بودجه و اعتبار در اختیار و به‌صرفه و صلاح دانشگاه بر اساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی

اهداف کلی

اهداف کلی و مأموریت‌های اصلی معاونت


از جمله اهداف و مأموریت‌های اصلی تعریف شده برای معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع طی دو سال گذشته به شرح زیر از یکدیگر قابل تفکیک است:


•    ارتقاء سطح عملکرد معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع از وضعیت فعلی به يک معاونت تخصصی، كارآمد و پرتحرک
•     ارتقاء بهره‌وری و ايجاد تحول اداری در كلیه فعالیت‌های حوزه معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع و مدیریت‌های تابعه
•    تأکید بر دو اصل سرعت بخشی و ساده‌سازی در پاسخ‌گویی متعهدانه، منطقی و با برنامه به نیازها و درخواست‌ها در مجموعه دانشگاه از جمله معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، پردیس‌ها و سایر بخش‌ها
•    تخصیص با برنامه و به‌موقع منابع مالی
•    تلاش برای سالم‌سازی، شفاف‌سازی بیشتر و جلوگیری از بروز اختلال یا انحراف در انجام امور با رعایت قوانین، مقررات همراه با صرفه‌جویی و استفاده درست و مناسب از منابع و امکانات
•    سرعت بخشی به روند بازسازی، نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده و توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی با تأکید بیشتر بر جذب سرمایه و مشارکت‌جویی از بخش خصوصی
•    افزایش سطح و ضریب مکانیزاسیون اداری و مالی با هدف پاسخ‌گویی سریع‌تر و ساده‌تر به نیازها و پشتیبانی بهتر بخش‌های مختلف دانشگاه
•    حاکم سازی هرچه بیشتر و بهتر رویکرد چابک سازی و چالاک سازی در ارایه خدمات پشتیبانی، اداری و مالی و عمرانی
•    توسعه و توانمندسازی منابع انسانی و بهره‌گیری مطلوب از توان و ظرفیت آن‌ها در جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه
•    سعی در همکاری و همراهی و تعامل بیشتر با سایر معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و پردیس‌ها و سایر بخش‌ها در جهت حسن اجرای اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه
•    سعی در بهبود نظارت و چگونگی فرایند انجام امور و روش‌های کار در مجموعه مدیریت‌های زیرمجموعه معاونت
•    سعی در تخصیص مناسب اعتبار و نظارت بر مصرف بهینه آن در واحدهای مختلف بر پایه اصول و ضوابط تعریف شده قانونی و مصوبات دانشگاه
•    سعی در تعامل حداکثری بین ادارات و واحدهای زیرمجموعه، سایر معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، پردیس‌ها و دیگر ادارات و بخش‌های دانشگاه‌ با هدف تسهیل و تسریع سازی انجام امور، اقدامات و فرایندها
•    سعی در تسهیل و روان‌سازی امور جذب و استخدام و کارگزینی همکاران هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی
•    انجام و نظارت بر حسن انجام کلیه امور اداری، مالی، عمرانی و رفاهی دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط و مصوبات و آیین‌نامه‌های مربوطه
•     رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به‌منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه
•     نظارت بر مصرف اعتبارات تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت‌امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارایه گزارش جهت طرح در هیئت‌امنا
•     تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت، تنگناها و مشکلات، فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب
•    جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه
•    انجام تعميرات اساسي به‌طور مستمر به‌منظور احیاء و نگهداري ساختمان‌ها، فضاها و تأسیسات فرسوده دانشگاه
•     تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به‌منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه
•     استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به‌منظور تهیه گزارش‌های مدیریت مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه
•    تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری بناها و تجهیزات دانشگاه به‌منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشگاه
•    تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای تأمین مایحتاج اداری بر اساس بودجه و اعتبار در اختیار و به‌صرفه و صلاح دانشگاه بر اساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی