امور قراردادها و کمیسیون معاملات

با توجه به حجم بالای انواع و اقسام مراودات مالیِ ناشی از قراردادها و معاملاتی که دانشگاه شهید بهشتی با اشخاص حقوقی و حقیقی منعقد می‌سازد و با عنایت به‌ضرورت متمرکز‌سازی و یکپارچه‌سازی رصد، نظارت و پیگیریِ امور مالی و فنیِ مرتبط با این قراردادها و معاملات، هیئت‌امنای دانشگاه با صدور مصوبه‌ای مقرر نمود که اداره‌ای در ذیل معاونت پشتیبانی و منابع انسانی جهت رفع این خلأ اداری تأسیس گردد.
دکتر ابراهیم رضوانی
نقش سازمانی
​​​​​​​رئیس اداره قراردادها و کمسیون معاملات
عنوان جدید
عنوان جدید
مجید گرامی
نقش سازمانی
​​​​​​​کارشناس اداره قراردادها و کمسیون معاملات
عنوان جدید
عنوان جدید

شرح وظایف

 • ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه حاوی کلیه قراردادها و معاملات دانشگاه
 • رصد کلیه قراردادها و معاملات در حال اجرا
 • نظارت بر ابعاد مالی و فنی انعقاد قراردادها و معاملات دانشگاه
 • نظارت بر حسن عملکرد ناظران تخصصی در مورد نحوه اجرای انعقاد قراردادها و معاملات دانشگاه
 • ارزیابی و اظهارنظر مشورتی در مورد میزان تعهدات مالیِ دانشگاه در قراردادهای هزینه‌ای
 • ارزیابی و اظهارنظر مشورتی در مورد میزان عواید مالی دانشگاه در قراردادهای درآمدی
 • پایش مالی تعهدات و درآمدهای قراردادیِ ارکان زیرمجموعه دانشگاه به تفکیک
 • مشارکت در فرایند برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های دانشگاه
 • ارایه گزارش عملکرد به معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی

برنامه‌ها و اولویت‌ها

 • ارتقایِ بانک اطلاعاتی قراردادها و معاملات دانشگاه به‌گونه‌ای که امکان دسته‌بندی و مقوله‌سازی محتوا برحسب گونه‌های مختلف وجود داشته باشد
 • تلاش برای ارایه راهکارهای عملی جهت صرفه‌جویی مالی و افزایش منابع درآمدی دانشگاه
 • از جمله چالش‌های مدیریت امور قراردادها:
 • ابهام در نحوه ارتباط شرح وظایف اداره امور قراردادها و مناقصات با اداره کل حقوقی دانشگاه
 • نوپا بودن اداره امور قراردادها و مناقصات و عدم شناخت کافی تشکیلات اداری دانشگاه در مورد جایگاه اداری و شرح وظایف آن
 • ابهام در مورد ترتیب اداری رصد و کنترل قراردادها در میان مراجع مسئول