مدیریت های زیر مجموعه

مدیریت‌های زیر مجموعه

مدیریت‌های زیرمجموعه معاونت:

بر این اساس ساختار سازمانی معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه و واحدهای مدیریتی تابعه آن به شرح زیر است:

  •  مدیریت امور اداری، منابع انسانی و پشتیبانی
  •  مدیریت امور مالی
  • مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت
  • مدیریت امور قراردادها
  • مدیریت امور فنی و عمرانی