نگاهی بر عملکرد معاونت

 نگاهی بر عملکرد معاونت

​​​​​​​
مهم‌ترین طرح‌ها و اقدامات در دست اقدام:


•    تدوین برنامه راهبردی 5 ساله معاونت در حوزه‌های:
•    سازمان‌دهی منابع انسانی؛
•    مهندسی مجدد فرایندها و روش‌های انجام کار؛
•    تقویت برنامه‌های نظارتی و ارزیابی بهبود پشتیبانی؛
•    برنامه‌ریزی افزایش بهره‌وری در سطوح کاری؛
•    برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری با حفظ کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه؛
•    تعادل بخشی هرچه بیشتر بین هزینه‌های جاری و درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه؛
•    تقویت منابع درآمدهای اختصاصی پایدار و بر پایه توان و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و تجهیزاتی دانشگاه.