همکاران

اکبر ملکیان
مسئول دفتر معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
22431817
29902225
29902220
رزومه
دکتر حمیدرضا نصرتی
کارشناس معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
22431817
29902225
29902220
رزومه