مدیریت برنامه، بودجه، بهره وری سازمانی و نظارت


 
                                     دکتر غلامعلی طبرسا
                  مدیریت برنامه ، بودجه ، بهره وری سازمانی و نظارت                      

                                  g_tabarsa@sbu.ac.ir
                                    مرتبه علمی:استاد 

 


 
             
           حسین مهری                                        مسئول دفتر
 
 
           شماره تماس : 29902196             شماره مستقیم : 22431886
           شماره واتس اپ :09018381439       
 

 فاطمه اشراقیان بروجنی                   رئیس                 شماره تماس : 29902197 

 
 
 اسماعیل میرزایی                          کارشناس              شماره تماس : 29902229
 
   
  اعظم رجبی            رئیس                    شماره تماس : 29902195
                                                        Rajabee.a@gmail.com

 
 جمیله دانا        کارشناس مسئول            شماره تماس : 29902198

          
 
 

 مریم مرادی                      رئیس              شماره تماس : 29902199 
 لیلاسادات نظام پور      کارشناس مسئول     شماره تماس  : 29902347     
  

 
 

شبنم چاوشی           کارشناس مسئول               شماره تماس : 29902344