گروه های مدیریت برنامه، بودجه، بهره وری سازمانی و نظارت

گروه تشکیلات و فرآیندها

 گروه بودجه و تنوع بخشی منابع مالی

 گروه توسعه مشارکت های مردمی و دانش آموختگان

گروه پایش تامین و مصرف منابع