ارتباط با معاونت

معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع: 29902225 
سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: 29902180 
مدیر امور مالی: 29902162
مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت: 29902196
مدیریت امور فنی و عمرانی: 29902020
مدیریت امور فنی و عمرانی: 22431862
مدیریت امور فنی و عمرانی: 22431862
مدیریت امور فنی و عمرانی: sam.stuvp[at]mail.sbu.ac.ir
​​​​​​​مدیریت امور قراردادها و کمیسیون معاملات: 29902020