همکاران مدیریت امور مالی

اداره رسیدگی به اسناد:

پریسا گرشاسبی
         رئیس اداره رسیدگی
29902177
p.garshasbi[at]
mail.sbu.ac.ir
سیدمهدی سیدنژاد
کارشناس مسئول اداره رسیدگی
29902168
m.seyednejad[at]​​​​​mail.sbu.ac.ir
سمیه ملاآقاجانی
کارشناس  اداره رسیدگی
29902177
s.molaaghajani[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع، دارای پنج مدیریت و واحد زیرمجموعه است، که یکی از آنها مدیریت امور مالی است. 
همکاران معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع 

اداره دریافت و پرداخت:

شهلا رضایی
رئیس اداره دریافت و پرداخت
29902173
sh-rezaee[at]
mail.sbu.ac.ir
داود خدادوست
 کارشناس اداره دریافت و پرداخت 
29902174
d.khodadost[at]
mail.sbu.ac.ir
صائب شکرگزار
 کارشناس اداره دریافت و پرداخت 
29902174
S.Shokrgozar[at]
mail.sbu.ac.ir
خدیجه امامی
      کارشناس  
29902174
K.Emami[at]
mail.sbu.ac.ir
آرش آزادپی
  کارشناس  
29902174
a.azadpey[at]​​​​​mail.sbu.ac.ir

اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها:

ساقی ملاح
       رئیس اداره دفترداری
29902167
s.mallah[at]
mail.sbu.ac.ir
ساعد پیراینده
کارشناس دفترداری
29902167
s.pirayandeh[at]
mail.sbu.ac.ir
سهراب آقایی‌پور
متصدی امور بایگانی اداره اعتبارات
29902178
s.aghaei[at]
mail.sbu.ac.ir

اداره حقوق و دستمزد:

مصطفی میرزایی
رئیس اداره حقوق و دستمزد
29902170
mo-mirzaei[at]​​​​​mail.sbu.ac.ir
نجم الدین سنایی
            کارشناس مسئول
29902292
n.sanaei[at]
mail.sbu.ac.ir
حمیدرضا نصیری
کارشناس 
29902170
ha.nasiri[at]
mail.sbu.ac.ir

اداره اعتبارات:

طاهره باقری
    رئیس اداره اعتبارات
29902120 
ta.bagheri[at]
mail.sbu.ac.ir
حبیب مهدی‌زاده
کارشناس اداره اعتبارات
29902120
h.mehdizadeh[at]​​​​​mail.sbu.ac.ir

اداره اموال:

محمدرضا یاوری
رئیس اداره اموال
29902217
m-yavari[at]
mail.sbu.ac.ir
حسن اکبرپور
             کارشناس
29902123
h.akbarpour[at]
mail.sbu.ac.ir
سید قاسم حسینی
کارشناس 
29902123
g.hosseini[at]
mail.sbu.ac.ir

واحد درآمدهای اختصاصی:

مصطفی سالمی‌مقدم
رئیس واحد درآمد اختصاصی
29902175
m-salemi[at]​​​​​mail.sbu.ac.ir
مرتضی بشیری
کارشناس 
29902175
Mo.Bashiri[at]
mail.sbu.ac.ir

دفتر مدیریت:

علیرضا درگاهی
            مسئول دفتر
29902162
ar.dargahi[at]
mail.sbu.ac.ir