مدیر امور مالی

فاطمه اخوان هزاوه
دکتری مدیریت آموزش عالی با گرایش مالی

مدیر امور مالی

29902162
F.Akhavan[at]mail.sbu.ac.ir
سوابق شغلی:
  • مدیر امور مالی دانشگاه شهید بهشتی 1394 ← تا زمان حال
  • معاون مدیر کل و ذی‌حسابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391 ← 1394
  • پست‌های اجرایی مالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1376 ← 1391