مدیران

دکتر اسماعیل جعفری
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
 
29902180
22431848
 Es.Jafari[at]
sbu.ac.ir
رزومه
دکتر غلامعلی طبرسا
مدیر برنامه، بودجه، بهره‌وری
سازمانی و نظارت
29902195
22431886
g_tabarsa[at]
sbu.ac.ir
رزومه
دکتر فاطمه اخوان
رئیس امور مالی
 
29902162
22431850
m_akhavan[at]sbu.ac.ir
 داوود بیات
مدیر امور فنی و عمرانی
 
29902020
22431862
bayat[at]sbu.ac.ir