معاون امور مالی

بهرام کردلو
کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی

معاون مدیر امور مالی

29902164
b.kordloo[at]mail.sbu.ac.ir
سوابق شغلی:
  • معاون مدير مالی دانشگاه شهيد بهشتی 1399 ← تا زمان حال
  • رئيس اداره رسيدگی به اسناد امور مالی دانشگاه شهيد بهشتی 1394 ← 1399
  • رئيس اداره رسيدگی به اسناد امور مالی پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور 1390 ← 1393
  • كارشناس مالی مركز آموزش‌های تخصصی 1379 ← 1389
مقاله:
ارزيابی عملكرد مركز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهيد عباسپور بر اساس كارت امتيازی متوازن (BSC)