مصوبات و اعلامیه‌ها

Responsive Image

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/08/1397 و مجوز شماره 11945 , 105 , 982 مورخ 26/1/98 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/96 به تصویب رسید. خانم طیبه بی نیاز به ک.م 580961XXXX و آقای باقر شاملو به ک.م 393255XXXX و آقای اسداله صدریا به ک.م 004334XXXX و آقای محمد علی پارسا به ک.م 004603XXXX و آقای ذکریا بهار نژاد به ک.م 635985XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت 3 سال و خانم نیلوفررضوی به ک.م 005522XXXX و آقای علی اکبرمحمدی به ک.م 060086XXXX بسمت اعضا علی البدل به مدت 3 سال انتخاب شدند. آقای مسعود کسایی به ک.م 181899XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای شریف مطوّف به ک.م 472288XXXX بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 980402XXXX78252 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/09/1397 ومجوز شماره 11945 , 105 , 982 مورخ 26/1/98 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باقر شاملو به ک.م 393255XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد علی پارسا به ک.م 004603XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، طیبه بی نیاز به ک.م 580961XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای ذکریا بهار نژاد به ک.م 635985XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا ـ آقای ذکریا بهار نژاد، مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت و آقای باقر شاملو، رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود. در غیاب رییس هییت مدیره امضای آقای محمد علی پارسا نایب رییس هییت مدیره معتبر است. و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرند. پ 980402XXXX45677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1396 و نامه شماره 363520 , 105 , 962 مورخ 13/12/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به ادرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-اوین-بلوار دانشجو-خیابان درکه-پلاک 0 -طبقه همکف-کد پستی 198396XXXX انتقال یافت پ 970122XXXX31351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/04/1396 و مجوز شماره 245172 , 105 , 962 مورخ 7/9/96 اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت مالی منتهی به 29/12/1395 به تصویب رسید. آقای مسعود کسایی ک.م 181899XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم آفاق نظر علیپورک.م 325611XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 961019XXXX56556 اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/04/1395 و مجوز شماره 161217 / 105 / 952 مورخه 01/06/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. آقای مسعود کسایی به شماره ملی 181899XXXX و خانم آفاق نظر علی پور به شماره ملی 325611XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950726XXXX81170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/04/1394 و مجوز شماره 247059 , 105 , 942 مورخ 11/08/1394 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید ـ اقایان باقر شاملو با کد ملی 393255XXXX ، محمد علی پارسا با کد ملی 004603XXXX ، محمد علی اردبیلی با کد ملی 004098XXXX ، علی علایی با کد ملی 004772XXXX ، آقای سیاوش انصاری‎‌نیا با کد ملی 003954XXXX ، به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم طیبه بی نیاز با کد ملی 580961XXXX و آقای محمد رضا حمیدی زاده با کد ملی 005021XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند و آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی با کد ملی 421927XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم آفاق نظر علی پور با کد ملی 325611XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ 950107XXXX21125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1394 و مجوز شماره 247059 , 105 , 942 مورخ 11/08/1394 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای باقر شاملو با کد ملی 393255XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد علی پارسا با کد ملی 004603XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی علایی با کد ملی 004772XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای اسداله صدریا با کد ملی 004334XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 950107XXXX09538 اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 15/8/91 و تاییدیه شماره 203530/15/912 مورخه 27/12/91 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: علی علایی به ش ملی 004772XXXX و محمدعلی اردبیلی به ش ملی 004098XXXX و باقر شاملو به ش ملی 393255XXXX و مجتبی بدیعی به ش ملی 053210XXXX و فرشاد رزمگاه به ش ملی 004758XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و محمدعلی پارسا به ش ملی 004603XXXX و طیبه بی نیاز به ش ملی 580961XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. قدرت اله مشایخی به ش ملی 421927XXXX و مسعود البرز به ش ملی 003385XXXX به سمت بازرسین شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/8/91 باقر شاملو به عنوان رییس هییت مدیره و مجتبی بدیعی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و فرشاد رزمگاه به عنوان منشی هییت مدیره و اسداله صدریا به ش ملی 004334XXXX به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هییت مدیره با دو امضا مدیر عامل به عنوان امضا ثابت و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی تعاونی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1640678 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/15:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخه 28/4/90 و تاییدیه شماره 23980 مورخه 4/10/90 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 25 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده آگهی در روزنامه رسمی