تماس با ما


آدرس پستی:

تهران، اوین، ميدان شهيد شهرياری، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
کد پستی: 1983969411
شماره تماس: 22407559