شناسنامه خدمات( فرآیندها) مدیریت منابع انسانی

1.    اعلام عملکرد
2.    ماموریت روزانه
3.    ماموریت آموزشی
4.    ماموریت به خارج دانشگاه
5.    انتقال به خارج دانشگاه
6.    مامور از خارج به دانشگاه
7.    انتقال از خارج به دانشگاه
8.    صدور حکم
9.    اصلاح حکم
10.   صدور حکم برقراری فوق العاده مدیریت
11.   لغو حکم فوق العاده مدیریت
12.  ارتقا مرتبه
13.  مرخصی استحقاقی
14.   مرخصی استعلاجی
15.   مرخصی بدون حقوق
16.استخدام پیمانی
17. تمدید قراردادپیمانی
18. استخدام طرح سربازی
19.   تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی
20.   تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
21.  صدور احکام تغییر
22.    اعمال مدرک تحصیلی بدون استفاده از ماموریت تحصیلی
23.   اعمال مدرک تحصیلی پس از ماموریت تحصیلی
24.  اعمال امتیاز ایثارگری
25.   احتساب سابقه
26.استفاده از فرصت مطالعاتی
27. صدور گواهی آزاد سازی سند ملکی
28.  صدور گواهی جهت اخذ مدرک تحصیلی
29. اصلاحیه نردبانی احکام
30.  مکاتبات داخلی و خارجی
31.  ایجاد و اصلاح کارتابل
32.  ترفیع
33.  بازخریدیا ذخیره مرخصی
​​​​​​​