عاملین مالی

لطیف یگانه
عامل عاملیت:
 • معاونت دانشجویی
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • معاونت آموزشی
29902163
29902163
مسعود شیخعلی
عامل عاملیت:
 • معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
 • مدیریت طرح‌های عمرانی
 • پژوهشکده خانواده
 • پژوهشکده گیاهان دارویی
 • پژوهشکده علوم شناختی و مغز
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده زیست
 • دانشکده علوم زمین
 • دانشکده مدیریت و حسابداری
 • دانشکده معماری
 • روابط عمومی و مرکز همایش‌ها
 • پژوهشکده مطالعات بنیادین
29902548
29902548
سید مهدی سیدنژاد
عامل عاملیت:
 • دانشکده ریاضی
 • دنشکده حقوق
 • دانشکده الهیات و ادیان
 • مرکز کرسی حقوق بشر
 • مدیریت منابع انسانی
29902168
29902168
محمدرضا یاوری
عامل عاملیت:
 • اداره کل حراست
 • دانشکده علوم تربیتی
 • پژوهشکده علوم محیطی
 • پژوهشکده پروتئین
 • دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
29902217
29902217
حبیب مهدیزاده
عامل عاملیت:
 • دانشکده مهندسی برق
 • دانشکده کامپیوتر
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده اقتصاد
29902120
29902120
عباس عاشوری
عامل عاملیت:
 • دانشکده هسته‌ای
 • نهاد رهبری
29905856
29905856
علی اصغر کلاته
عامل عاملیت:
 • پردیس عباسپور
 • دانشکده مکانیک و انرژی
 • آب و محیط زیست
 • دانشکده برق و قدرت
73932302
73932302
سجاد احمد محرابی
عامل عاملیت:
 • معاونت پژوهشی
 • پارک علم و فناوری
 • پژوهشکده لیزر
 • پژوهشکده فناوری های نوین
 • پژوهشکده فضای مجازی
 • پژوهشکده اعجاز قرآن
29905896
29905896
سمیه اروندی
عامل عاملیت:
 • مرکز آموزش های تخصصی
73932764
73932764
رضا حسین زاده
عامل عاملیت:
 • پردیس علمی و تحقیقاتی زیراب
73932302