دکتر باقر شاملو
رئیس هیئت مدیره
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
دانشیار دانشکده حقوق
مشاهده پروفایل
مشاهده وبسایت
دکتر محمدعلی پارسا
نایب رئیس
دکترای معماری و شهرسازی/معماری
استادیار دانشکده معماری
مشاهده پروفایل
دکتر نیلوفر رضوی
عضو هیئت مدیره

دکترای معماری و شهرسازی/ معماری منظر و بازسازی.
استادیار دانشکده معماری
مشاهده پروفایل


دکتر ذکریا بهارنژاد
مدیرعامل
دکترای فلسفه
دانشیار دانشکده الهیات و ادیان
مشاهده پروفایل
دکتر طیبه بی‌نیاز
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اسداله صدریا
عضو هیئت مدیره
کارشناس ارشد معماری
استادیار دانشکده معماری
مشاهده پروفایل
دکتر مسعود کسایی
بازرس
استادیار مدیریت تولید، دانشکده مدیریت و حسابداری
مشاهده پروفایل

اعضاء هیئت مدیره تعاونی در دوره‌های قبل

ردیف دوره اعضاء
1 1378-1380 دکتر محمدصادق مهدوی (رئیس هیئت مدیره)- دکتر سیدمحمودرضا آقامیری(نائب رئیس هیئت مدیره)- اسداله صدریا(مدیرعامل)- احمد شعبانی (منشی هیئت مدیره)- فرشید جاهدی و سیامک نوربلوجی (عضو هیئت مدیره) - سیدمحمد سید میرزایی و احمد خاکزاد (اعضاء علی‌البدل) - مسعود البرز (بازرس اصلی) - سعید میرریاحی (بازرس علی البدل)
2 1381-1383 دکتر شعبانی - مرحوم دکتر بابک مظلوم‌نژاد - دکتر ضیائی توانا - دکتر سادات کیایی - فرشاد ابراهیمی - اسداله صدریا - دکتر البرز (بازرس)
3
1384-1386
دکتر سهیل - دکتر قدیری - دکتر محمدعلی پارسا - دکتر فرشاد رزمگاه - دکتر علی علائی - اسداله صدریا - دکتر اربابیان (بازرس)
4 1387-1389 دکتر سهیل - دکتر قدیری - دکتر محمدعلی پارسا - دکتر فرشاد رزمگاه - دکتر علی علائی - اسداله صدریا - دکتر مشایخی (بازرس)
5 1390-1392 دکتر شاملو - دکتر علی علائی - دکتر اردبیلی - اسداله صدریا - دکتر محمدعلی پارسا- دکتر فرشاد رزمگاه - دکتر مشایخی (بازرس)
6 1393-1395 دکتر شاملو - دکتر علی علائی - دکتر اردبیلی - اسداله صدریا - دکتر محمدعلی پارسا- دکتر فرشاد رزمگاه - دکتر مسعود کسایی (بازرس)
7 1396-1398 دکتر طیبه بی نیاز - دکتر ذکریا بهارنژاد - اسداله صدریا - دکتر علی علائی - دکتر محمدعلی پارسا - دکتر مسعود کسایی (بازرس)
8 1399-1401 خانم دکتر بی نیاز - دکتر ذکریا بهارنژاد - اسداله صدریا - دکتر علی علائی - دکتر محمدعلی پارسا - دکتر باقر شاملو - دکتر نیلوفر رضوی و علی اکبرمحمدی (عضو علی‌البدل) - دکتر مسعود کسایی (بازرس اصلی) - آقای شریف مطوف (بازرس علی‌البدل)
9 1401-1403 خانم دکتر طیبه بی نیاز - دکتر ذکریا بهارنژاد - اسداله صدریا - دکتر نیلوفر رضوی - دکتر محمدعلی پارسا - دکتر باقر شاملو - دکتر مسعود کسایی (بازرس)