همکاران

اکبر ملکیان
مسئول دفتر معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
22431817
29902225
29902220
رزومه
دکتر حمیدرضا نصرتی
کارشناس معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
22431817
29902225
29902220
رزومه
پیوندها:
معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع شامل 5 مدیریت و واحد زیر مجموعه است، که فهرست همکاران آنها به تفکیک عبارتند از:
همکاران مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 
همکاران مدیریت امور مالی
همکاران مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت
همکاران امور فنی و عمرانی 
همکاران امور قراردادها و کمیسیون معاملات