همکاران امور فنی و عمرانی

عبدالرضا قاسمی
کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت
معاون
29903070
a_ghasemi[at]mail.sbu.ac.ir
علی ورادی اصفهانی
کارشناسی معماری
رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی
29902023
a.esfahani[at]
mail.sbu.ac.ir
حسین عظیمی
کارشناسی مهندسی عمران
رئیس اداره قراردادها و مناقصات
29902010
H.Azimi[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع، دارای پنج مدیریت و واحد زیرمجموعه است، که یکی از آنها مدیریت امور فنی و عمرانی است. 
همکاران معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع
مدیریت امور فنی و عمرانی
امیر پروینی
کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری عمران و شهرسازی
کارشناس معماری
29902013
a.parvini[at]
mail.sbu.ac.ir
سیامک فصیحی یزدی
کارشناسی‌ارشد مهندسی برق مخابرات
کارشناس مخابرات
29902023
s.fasihi[at]mail.sbu.ac.ir
مصطفی زرینی 
کاردانی مدیریت دولتی
سرپرست خدمات
29902537
m.zarini[at]
mail.sbu.ac.ir
امید بخشی 
کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت
رئیس اداره تعمیر و نگهداری
29902028
O.Bakhshi[at]Mail.sbu.ac.ir
محمد عظیمی
کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران زلزله
کارشناس ساختمان
29902014
moha.azimi[at]mail.sbu.ac.ir
عباس رضایی
کارشناسی تاسیسات
کارشناس تاسیسات
29902030
s.fasihi[at]mail.sbu.ac.ir
محسن اربابی
کارشناسی عمران
مسئول دفتر
29902020
mo.arbabi[at]
mail.sbu.ac.ir
احسان رزاقی
کارشناسی مهندسی عمران
کارشناس ساختمان
29902200
razzaghi[at]
mail.sbu.ac.ir
حامد پارسافر 
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مسئول دفتر
29902200
کامروز قربانخانی
کارشناسی تاسیسات
کارشناس تاسیسات
29902031
k.ghorbankhani[at]mail.sbu.ac.ir
خلیل صفایی
کارشناسی ارشد مدیریت
مسئول دفتر
29902008
 kh.safaei[at]mail.sbu.ac.ir
علی‌محمد منصوری
کارشناسی مهندسی نقشه‌برداری
کارشناس
29902023
alimo.mansouri[at]
mail.sbu.ac.ir
وحید کاشانی
کارشناسی حسابداری مالی
حسابدار
29902011
v.kashani[at]
mail.sbu.ac.ir
علی زرینی 
کارشناسی تاسیسات
کارشناس تاسیسات
29902030
a.zarrini[at]mail.sbu.ac.ir
محمد منصوری
کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی
رئیس فضای سبز​​​​​​​
29902030
mo.mansoori[at]mail.sbu.ac.ir
علیرضا آسیایی
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناس تاسیسات
a.asiaei[at]
mail.sbu.ac.ir
حسین‌علی برزویی
کارشناسی‌ارشد مهندسی برق_الکترونیک
رئیس اداره تاسیسات زیربنایی
29902003
h.borzooei[at]
mail.sbu.ac.ir
مهدی ملکی
کارشناسی معماری
کارشناس مسئول معماری
29902026
Mah.Maleki[at]
mail.sbu.ac.ir
محمدحسن سلیمانیها
کارشناسی مهندسی عمران
کارشناس مسئول تاسیسات
29902200
M.Soleymaniha[at]
mail.sbu.ac.ir