درباره معاونت

معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع با بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی دانشگاه به‌عنوان رکن اساسی و سرمایه اصلی دانشگاه و سایر سرمایه‌های مالی و معنوی، به‌عنوان معاونت تصمیم‌ساز، تاثیرگذار و پرتحرک شناخته می‌شود. این معاونت با همکاری، مشارکت و هماهنگی با سایر معاونت‌های دیگر نقش مهمی در ارتقا و پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه دارد. دستیابی به اهداف تعیین شده در سند راهبردی دانشگاه بدون افزایش بهره‌وری و تحول اداری در کلیه زمینه‌های فعالیت دانشگاه میسر نخواهد بود، از این‌رو معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع نسبت به تغییر رویکردها و الزامات قانونی، بازنگری و تغییرات ساختاری و پرسنلی در کلیه سطوح مدیریتی خود اقدام نموده و با بهره‌گیری از دانش و توان تخصصی مدیران و کارکنان این حوزه با اولویت برنامه‌ریزی و ارتقای خدمات، گام‌های موثری برداشته است.


معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های تعریف شده و اهداف سازمانی مصوب از منظر تشکیلات، حجم مسئولیت، فعالیت‌ها و خدمات یکی از گسترده‌ترین معاونت‌های دانشگاه است. این معاونت از جنبه‌های مختلف یاری‌رسان مجموعه دانشگاه در دستیابی به اهداف و برنامه‌ها و پشتیبان سایر معاونت‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، پردیس‌ها و دیگر بخش‌ها در حوزه‌های مالی، اداری و منابع انسانی است.

بر این اساس مهم‌ترین رسالت‌های معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه در چند حوزه زیر از یکدیگر قابل تفکیک است:

 • تامین و تدارک منابع مالی، اعتباری جاری، عمرانی، تجهیزاتی و نیروی انسانی
 • توسعه، عمران و ساخت فضاهای کالبدی، بناها، محوطه و فضای سبز
 • تنظیم بودجه، ضوابط و دستورالعمل‌های مالی، اداری و تشکیلات در امور جاری و سالیانه
 • انجام امور پشتیبانی، هماهنگی، امور عمومی و خدمات‌رسانی به تمامی بخش‌های دانشگاه
 • نظارت بر حسن انجام امور و اجرای قوانین، ضوابط و مقررات در راستای استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی، مصرف درست و دقیق بودجه و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه
 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مالی، اداری، بودجه و تشکیلات، پشتیبانی و منابع انسانی

براساس مهم‌ترین رسالت‌های تعریف شده برای معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع می‌توان گفت این معاونت تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری بهینه از منابع و سرمایه انسانی نقش اساسی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های عالیه دانشگاه داشته باشد و به‌عنوان معاونتی تاثیرگذار و پرتحرک با مشارکت، همراهی و همکاری سایر معاونت‌ها و بخش‌های دانشگاه نقش کلیدی در نیل به توسعه یکپارچه، جامع و پایدار دانشگاه ایفا نماید. از این‌رو افزایش بهره‌وری، تحول اداری و ساختاری در کلیه سطوح مدیریتی با استفاده از دانش و توان تخصصی مدیران و کارکنان با اولویت بهبود عملکرد، پشتیبانی بهتر و اتخاذ خدمات توسعه و توانمندسازی منابع انسانی از اهداف مستمر این معاونت به‌حساب می‌آید.


با عنایت به جایگاه خاص و مهم این معاونت در برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی و مالی حوزه‌های مدیریتی زیر مجموعه این معاونت، مرجع رسیدگی به امور اداری، مالی، بودجه و تشکیلات، امور فنی و طرح‌های عمرانی و خدمات پشتیبانی دانشگاه است که نقش کانونی در ساماندهی امکانات مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و امور عمرانی دانشگاه را بر عهده دارند که نقش و تاثیر عملکرد آن‌ها در جزئی‌ترین فعالیت‌های دانشگاه تبلور می‌یابد، بنابراین هرگونه نارسایی و نقص در اقدام آن‌ها در کمیت و کیفیت عملکرد سایر بخش‌های دانشگاه تاثیر بسزایی دارد.

نگاهی بر عملکرد معاونت:

مهم‌ترین طرح‌ها و اقدامات در دست اقدام:
 • تدوین برنامه راهبردی 5 ساله معاونت در حوزه‌های:
 • تسازمان‌دهی منابع انسانی
 • مهندسی مجدد فرایندها و روش‌های انجام کار
 • تقویت برنامه‌های نظارتی و ارزیابی بهبود پشتیبانی
 • برنامه‌ریزی افزایش بهره‌وری در سطوح کاری
 • برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری با حفظ کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه
 • تعادل بخشی هرچه بیشتر بین هزینه‌های جاری و درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
 • تقویت منابع درآمدهای اختصاصی پایدار و بر‌پایه توان و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و تجهیزاتی دانشگاه
پیوندها:
معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
مدیران پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
اهداف کلی و مأموریت‌ها