مدیر امور فنی و عمرانی

مهندس داوود بیات
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

مدیر امور فنی و عمرانی

29902020
bayat[at]sbu.ac.ir
اهم فعالیت‌های اجرایی:
  • 1- مسئول شبکه کامپیوتری دانشگاه

  • 2- معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • 3- مدیر پشتیبانی

  • 4- مشاور و قائم مقام معاون اداری و مالی

  • 5- مدیر برنامه بودجه و تحول اداری

  • 6- مدیر خدمات دانشجویی و خوابگاه‌ها