همکاران مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت

فاطمه اشراقیان بروجنی 
معاون، رئیس گروه بودجه
و تنوع بخشی منابع مالی
 
29902197 
f.eshraghian
[at]sbu.ac.ir
مریم مرادی   
  رئیس گروه
تشکیلات و فرایندها
 
29902199 
Mary.Moradi[at]
mail.sbu.ac.ir
شبنم چاوشی 
کارشناس مسئول گروه توسعه مشارکت‌های مردمی و دانش‌آموختگان
29902344
Sh.Chavoshi[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع، دارای پنج مدیریت و واحد زیرمجموعه است، که یکی از آنها مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت است. 
همکاران معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع
مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت
 لیلاسادات نظام‌پور
کارشناس مسئول گروه
تشکیلات و فرایندها
 
29902347   
L.Nezampour[at]mail.sbu.ac.ir
حسین مهری 
مسئول دفتر
 
29902196   
h-mehri[at]mail.sbu.ac.ir