صفحه اصلی
چشم انداز مدیریت مالی
  • 22353 بازدید

چشم انداز مدیریت مالی

شماره جاری : دوره 10، شماره 31، پاییز 1399

شاپا چاپی :2645-4637

شاپا الکترونیکی :‪2645-4645

اهداف و زمینه ها:

اهداف:

  • انتشار یافته های حاصل از پژوهش­ های انجام شده در حوزه های مرتبط با مدیریت مالي  به منظور توسعه نظریه ­های فعلی و ساخت نظریه­ های جدید.
  • کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با مديريت مالي و ارائه راهکارهای عملی برای آنها.
  • - ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت مالي و جهت­ دهی به پژوهش­های این حوزه.

محورها:

  • بازار سرمايه
  • عملکرد نهادهای مالی 
  • مديريت مالي بنگاههاي اقتصادي
  • مدیریت ریسک

پایگاه های نمایه کننده: